Logo

„TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI” - konkurs na najlepsze oferty i produkty turystyczne Województwa Małopolskiego – III edycja, 2021

Twoje dane

Miasto / miejscowość
Region
E-mail

Głosowanie

Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna
Najciekawszy szlak turystyczny
Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie turystyczne
Unikatowa atrakcja turystyczna
Sielskie klimaty – wypoczynek na wsi
W gościnie – oferta kulinarna

Oświadczenia

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, w celu przeprowadzenia Konkursu „Turystyczne Skarby Małopolski" - III edycja, 2021.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Turystyczne Skarby Małopolski" - III edycja, 2021 i akceptuję jego treść. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 123)

Zapoznałem/-am, się z informacją że:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; e-mail:   iodo@umwm.malopolska.pl   .

3) Administrator będzie przetwarzać moje dane na podstawie mojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu przeprowadzenia Konkursu pn. „Turystyczne Skarby Małopolski" - III edycja, 2021 (zwanym dalej Konkursem)

4) Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do wzięcia przez mnie udziału w konkursie oraz dalszego procedowania zgłoszonej propozycji.

5) Posiadam prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO.

6) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu i przez okres archiwizacji dokumentacji, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r., w zależności od tego która z tych dat nastąpi później. Mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku moje dane zostaną usunięte.  

7) Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcom IT), podmiotom współpracującym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przy realizacji konkursu  oraz Kapitule. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione nieograniczonej liczbie odbiorców w mediach: prasie, radiu, telewizji, Internecie.

8) Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie moich danych zawartych w Formularzu do głosowania: adres e-mail.

9) Przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofywanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.